SPOLOÈNOS« HUNGAROGEL___________________________________

 


Hungarogel, zalo¾ený v roku 1998 v Miskolci, majúci za cieµ konsolidáciu prítomnosti Skupiny WEISHARDT v Strednej Európe, mal za osobitú úlohu v Maïarsku zber surovín potrebných na zásobovanie ¾elatinárni skupiny WEISHARDT, vo Francúzsku a Slovensku a distribúciu výrobkov WEISHARDT v Európe.


Jeho vozový park chladiarenských kamiónov, vïaka svojim pravidelným kolobehom, priná¹a zadávateµovi dopravy kvalitu a rýchlos».

Poboèky skupiny Vám zostávajú k dispozícii, aby odpovedali na v¹etky va¹e objednávky na prepravu.

Aby ste sa dozvedeli viac o Skupine WEISHARDT, kliknite na : http://www.weishardt.com.