NA©E POVOLANIE_____________________________________________

  Vozový park chladiarenských kamiónov pre :  
Kompletné alebo polovièné náklady èerstvých alebo neèerstvých výrobkov ako nasolené potraviny, ovocie a zelenina.
Preprava chladených bravèových ko¾í v ¹peciálnych nádr¾iach. Pravidelné kolobehy Maïarsko - Francúzsko do ¾elatinárne Tarn (juhozápad Francúzska).

Distribúcia výrobkov Skupiny WEISHARDT do jej poboèiek a dodávky zákazníkom (¾elatíny a zmesi ingrediencií pripravených na pou¾itie pre priemysel nasolených potravín alebo dezertov).