NA©E PRAVIDELNÉ TRASY________________________________________

Mo¾nos» nakládky do chladiarenských kamiónov z:

  • Maïarska,
  • Slovenska,
  • Poµska,
  • Èeskej republiky,

do :

  • Francúzska,
  • Nemecka,
  • ©panielska,
  • Rakúska,
  • Talianska.
 


A¾ niekoµko pravidelných kolobehov tý¾denne.

Èo sa týka iných miest urèenia, neváhajte nás kontaktova».