SPÓ£KA HUNGAROGEL___________________________________________

 


Hungarogel, utworzony w 1998 w Miskolcu na Wêgrzech mia³ na celu umocniæ obecno¶æ Grupy Weishardt w Europie Centralnej. G³ównym zadaniem firmy jest zaopatrywanie w niezbêdne surowce, nale¿±cych do Grupy Weishardt fabryk ¿elatyny we Francji i na S³owacji oraz dystrybucja produktów Weishardt w Europie.

Regularna rotacja samochodów daje gwarancjê jako¶ci i szybko¶ci dostaw.

Oddzia³y zwi±zane z Grup± pozostaj± do Pañstwa dyspozycji i s± gotowe sprostaæ wszystkim wymaganiom transportowym.

Aby dowiedzieæ siê wiêcej o Grupie WEISHARDT :http://www.weishardt.com.