NASZA DZIA£ALNO¦Æ___________________________________________

  Tabor samochodów ciê¿arowych typu ch³odnia dla :  
Przewozów pe³nych lub czê¶ciowych produktów ¶wie¿ych lub takich jak owoce, warzywa i produkty miêsne.
Obrotu mro¿onymi ¶wiñskimi skórami w specjalnych pojemnikach. Regularne kursy na trasie Wêgry - Francja do fabryki ¿elatyny (okrêg Tarn, po³udniowy zachód Francji).

Dystrybucji produktów Grupy Weishardt (¿elatyna oraz gotowe do u¿ycia w przemy¶le spo¿ywczym mieszanki przyprawowe) do swoich oddzia³ów oraz dostaw do klientów koñcowych.