NASZE STA£E TRASY PRZEWOZOWE_________________________________

Mo¿liwo¶æ transportu ch³odniami z :

  • Wêgier,
  • S³owacji,
  • Polski,
  • Czech,

do :

  • Francji,
  • Niemiec,
  • Hiszpanii,
  • Austrii,
  • W³och.
 


Du¿a tygodniowa rotacja przejazdów.

Prosimy sk³adaæ zapytania o przewozy w innych kierunkach.